អត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្រៀនការប្រើក្បាច់គិតលេខអាបាខាសដល់កុមារ

System Administrator 24 Oct, 2017 Root 0 Hit: 865

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​អត្ថប្រយោជន៍​មួយ​ចំនួន​ដែល​ការ​បង្រៀន​កុមារ​ឱ្យ​ចេះ​ប្រើ​ក្បាច់​គិត​លេខ​អាបាខាស៖

+ វា​អាច​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​កុមារ ជាពិសេស​ចាប់​ពី​វ័យ ៦ ឆ្នាំ ដល់ ១៦ ឆ្នាំ
+ ជួយ​បង្កើន​ការ​ផ្ចង់​ស្មារតី និង​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ច្នៃប្រឌិដ្ឋ
+ ជួយ​បង្កើន​សមត្ថភាព​គណនា​លេខ​ដោយ​ប្រើ​ចិត្ត
+ ជួយ​បង្កើន​សមត្ថភាព​នៃ​ការ​គណនា​លំហាត់​សាមញ្ញៗ​ដូចជា បូក ដក គុណ និង​ចែក​លេខ

Comments

Leave your comment